MIDTRONICS Advancing Battery Management

Voorwaarden voor de website

BINDENDE OVEREENKOMST

Met de toegang tot deze Website stemt u ermee in dat deze Voorwaarden een bindende overeenkomst vormen tussen u en Midtronics, Inc. ("Midtronics"). U mag deze Website alleen gebruiken als u instemt met deze Voorwaarden. Midtronics behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Lees daarom altijd eerst deze Voorwaarden voordat u de Website gebruikt. Dit betekent dat als u de website blijft gebruiken, u ook instemt met de mogelijke wijzigingen die in de Voorwaarden worden aangebracht.

DISCLAIMER PROFESSIONELE SERVICES

Alle inhoud van deze website, zoals tekst, grafisch materiaal, afbeeldingen of informatie die is verkregen van leveranciers van Midtronics en andere entiteiten, alsmede enig ander materiaal (samengevat "Inhoud"), is alleen bestemd voor informatieve doeleinden. De informatie op deze website is expliciet noch impliciet bedoeld als professioneel advies en dient evenmin ter vervanging van een persoonlijk overleg met een bevoegde professional.

Het vertrouwen dat u stelt in de informatie en Inhoud die u direct of indirect hebt verkregen via deze Website is geheel voor eigen risico. MIDTRONICS KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OF ANDERSZINS VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE OF LETSEL (INCLUSIEF OVERLIJDEN) TOEGEBRACHT AAN U, ANDERE PERSONEN OF EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN ENIG GEBRUIK VAN ENIG PRODUCT OF WILLEKEURIG WELKE INFORMATIE EN IDEEËN DAN WEL INSTRUCTIES IN DE INHOUD.

GEEN GARANTIE

U erkent dat de informatie op deze Website wordt geleverd "AS IS" en alleen bestemd is voor algemene informatie. MIDTRONICS DOET GEEN TOEZEGGINGEN EN BIEDT GEEN ENKELE EXPLICIETE NOCH IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE SOORT DAN OOK MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE OF DE HIEROP AANWEZIGE INFORMATIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, BETROUWBAARHEID, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ELKE IMPLICIETE GARANTIE VOORTKOMEND UIT DE VERHANDELING OF WERKING, EN DE GARANTIE DAT DEZE PAGINA'S OF DE SERVER DIE ZE TER BESCHIKKING STELT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. Midtronics behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment willekeurige aspecten of functies van deze Website te wijzigen of beëindigen.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

MIDTRONICS EN ZIJN LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS EN DERDEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN VERMELD, KUNNEN IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, ALGEMENE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, VORDERINGEN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN, WINSTDERVING OF SCHADE ALS GEVOLG VAN DE VERTRAGING, TEKORTKOMINGEN, ONDERBREKINGEN, OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS OF ALS GEVOLG VAN ENIGE BEDRIJFSONDERBREKING) ALS GEVOLG VAN OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN OF ENIGE VERHINDERING TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF MIDTRONICS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.

U erkent dat de informatie-uitwisseling voor de Website verloopt via telecom- en internetproviders en met behulp van routers, switches en andere apparaten die eigendom zijn van en onderhouden worden door externe telecombedrijven, nutsbedrijven, internetproviders en andere organisaties, die allemaal buiten de controle en de jurisdictie van Midtronics en haar leveranciers vallen. Dienovereenkomstig aanvaardt Midtronics geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de vertraging, storing, onderbreking of beschadiging van gegevens of andere informatie die wordt verzonden in verband met deze Website.

Vorderingen die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website of enige Inhoud moeten binnen één (1) jaar na de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke actie worden ingediend. Omdat de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in sommige staten niet is toegestaan, is de aansprakelijkheid in die staten beperkt tot de door de wet maximaal toegestane mate.

COPYRIGHT, HANDELSMERKEN EN ANDERE EIGENDOMSRECHTEN

De Inhoud bestaat uit auteursrechtelijk beschermd materiaal dat eigendom is van Midtronics, haar licentiegevers of leveranciers. U mag uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik een enkel exemplaar van de Inhoud downloaden en afdrukken. U mag de gedownloade of afgedrukte Inhoud op geen enkele manier veranderen en dient alle kennisgevingen omtrent auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van die Inhoud te handhaven. Enig ander gebruik van de Inhoud is uitdrukkelijk verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming en alle rechten of licenties voor materiële of immateriële zaken van Midtronics zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Midtronics, tenzij deze uitdrukkelijk aan u worden verleend. Elk ongeoorloofd gebruik van een onderdeel van de Inhoud staat gelijk aan wettelijke overtreding en kan derhalve leiden tot een civiele en strafrechtelijke vervolging overeenkomstig de nationale en internationale wetgeving met betrekking tot een dergelijk ongeoorloofd gebruik.

Midtronics, het Midtronics-logo en Advancing Battery Management en alle namen van producten en services, logo's en symbolen op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Midtronics en anderen. Niets op deze Website mag op welke wijze dan ook worden uitgelegd als verlening van een licentie of recht om enig handelsmerk dat op deze Website wordt getoond te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk. Het is niet toegestaan de handelsmerken van Midtronics te gebruiken in relatie met producten of diensten die niet aan Midtronics zijn verbonden of gelieerd, op een wijze die tot verwarring kan leiden bij het publiek of waardoor Midtronics of het handelsmerk in diskrediet wordt gebracht.

KOPPELINGEN

De Website van Midtronics bevat mogelijk koppelingen naar andere websites die niet onder de controle van Midtronics vallen. Voor de inhoud van deze websites en de producten en diensten die er worden aangeboden geeft Midtronics geen specifieke goedkeuring noch enige garantie. U gebruikt dergelijke websites geheel op eigen risico en Midtronics is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade voortvloeiend uit het gebruik van dergelijke websites. U doet hierbij afstand van alle mogelijke vorderingen tegen Midtronics met betrekking tot de opgenomen koppelingen naar websites van derden of uw gebruik van deze websites.

TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS

Met de toegang tot deze website stemt u er samen met Midtronics mee in dat de wet- en regelgeving van de staat Illinois, ongeacht conflicten tussen wettelijke beginsels, van toepassing is op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze Website, tenzij hierin wordt voorzien door door de federale wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika, in welk geval de Amerikaanse federale wetgeving van toepassing zal zijn. Tevens stemmen u en Midtronics ermee in dat dergelijke kwesties komen te vallen onder de exclusieve personele jurisdictie van de staat Illinois en aldaar door een rechtbank behandeld zullen worden. Personen die op een plaats buiten de Verenigde Staten toegang zoeken tot de Website doen dat op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van de lokale wetgeving.

SCHEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden; die zullen onverkort van kracht blijven.

VOORTBESTAAN

De volgende bepalingen van deze Voorwaarden blijven na het verstrijken of beëindigen van deze Voorwaarden voortbestaan: Geen garantie, Uitsluiting van aansprakelijkheid, Toepasselijk recht en plaats, Deelbaarheid, Voortbestaan, Schadeloosstelling, Abonnement, en Volledige overeenkomst.

VERKLARING VAN AFSTAND

Een verklaring van afstand met betrekking tot deze een van deze Voorwaarden heeft geen effect of zal worden opgevat als een permanente afwijzing van die bepaling of voorwaarde of elke andere bepaling of voorwaarde.

SCHADELOOSSTELLING

Met het oog op de toestemming die Midtronics u verleent om de Midtronics-website te bezoeken en gebruiken, gaat u ermee akkoord om Midtronics en haar divisies, moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, en hun respectieve vorige, huidige en toekomstige bestuurders, directeuren, trustees, medewerkers, agenten, verzekeraars, personeelsleden, managers, vermogensbezitters, belanghebbende cedenten en/of hun cessionarissen, vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden, advocaten en alle andere personen, bedrijven of ondernemingen waaraan betrokken personen momenteel verbonden zijn of dat in het verleden zijn geweest (samengevat de "Gevrijwaarde partijen"), te vrijwaren, te verdedigen en te beschermen tegen alle vorderingen, aantijgingen, vormen van letsel (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overlijden), acties, redenen van actie, verschuldigde geldbedragen, rechtsgeschillen, schulden, retentierechten, convenanten, contracten, verplichtingen, kosten, uitgaven, schadevergoedingen (met inbegrip van speciale, algemene, incidentele schade, gevolgschade of andere schade), vonnissen, overeenkomsten, beloften, eisen, aanspraken op onkostenvergoedingen of welke wettelijke of gelijkwaardige verplichting dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met uw (wettig of onwettig) gebruik van de Midtronics-website of de Inhoud, uw schending van een van de beschreven voorwaarden in de Voorwaarden, het gebruik van gekoppelde websites die u bereikt via de Midtronics-website, de om welke reden dan ook mislukte toegang tot de Midtronics-website, uw vertrouwen in eventuele fouten of omissies op de website van Midtronics, of besmetting met welk computervirus dan ook door uw gebruik van de Midtronics-website of een website die toegankelijk is via de Midtronics-website.

ABONNEMENT

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw algemene toegang en het gebruik van de website. Aanvullend kan echter ook op het gebruik van andere diensten die door Midtronics of haar dochterondernemingen worden aangeboden, een overeenkomst tussen u en Midtronics of haar gelieerde ondernemingen van toepassing zijn met betrekking tot de levering van dergelijke diensten (het " Abonnement "). Om dergelijke diensten te kunnen ontvangen, moet u een afzonderlijk Abonnement afsluiten. Mocht een van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd zijn met een bepaling van het Abonnement, dan heeft de bepaling van het Abonnement voorrang.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Tenzij u tevens een Abonnement afsluit, vormen deze Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Midtronics inzake het gebruik van deze Website.